Algemene Voorwaarden

1.       Voorwerp

De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn onderneming toe te vertrouwen aan Fish.Digital BV . Fish.Digital BV aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in bijgevoegde bestelbon/offerte; samen met de algemene voorwaarden vormen ze de overeenkomst. In geval van conflict tussen de bepalingen van de overeenkomst, geldt volgende voorrangsregeling:

  1. algemene voorwaarden
  2. bestelbon
  3. offerte.

Revisies of wijzigingen zullen pas van kracht worden indien ze naar behoren schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Fish.Digital BV gebonden is door een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de bestelbon/offerte.

2.       Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Fish.Digital BV hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Fish.Digital BV.

3.       Klachten, termijn en motivering

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief te worden meegedeeld binnen de vijf werkdagen vanaf de leveringsdatum van het eindproduct. Elke factuur die niet binnen de vijf werkdagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van het eindproduct die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig te worden gemotiveerd met referentiewerken of getuigenissen van deskundigen. Het ongemotiveerd weigeren van een eindproduct vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. In geval van een geldige klacht verbindt Fish.Digital BV zich ertoe het eindproduct zodanig aan te passen dat de grond voor de klacht verdwijnt of indien Fish.Digital BV het niet eens is met de klacht, tot een onafhankelijke expert bevestigt dat het eindproduct geen aanleiding kan ,geven tot klachten. In ieder geval kan Fish.Digital BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die de klant heeft gemaakt om het eindproduct aan te passen voordat Fish.Digital BV de klacht heeft ontvangen, noch voor eventuele kosten die de klant zonder voorafgaande goedkeuring van Fish.Digital BV heeft gemaakt nadat de klacht werd ontvangen door Fish.Digital BV

4.       Betaling

De facturen van Fish.Digital BV zijn betaalbaar door een bankoverschrijving of storting op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur, en dit maximum 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk een andere termijn wordt vermeld op de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag wordt het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% (met een minimum van € 50) en wordt een verwijlinterest van 12% aangerekend.

5.       Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen Fish.Digital BV en haar opdrachtgever is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.