Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden van Fish.Digital VOF hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en ,welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden. De opdrachtgever wordt geacht kennis ,te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Fish.Digital VOF.

2. Klachten: termijn en motivering
Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief te worden meegedeeld binnen de vijf werkdagen vanaf de ,leveringsdatum van het eindproduct. Elke factuur die niet binnen de vijf werkdagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn ,aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van het eindproduct, die ,binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig te worden gemotiveerd met referentiewerken of getuigenissen ,van deskundigen. Het ongemotiveerd weigeren van een eindproduct vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. In geval van een geldige klacht verbindt Fish.Digital VOF zich ertoe het eindproduct zodanig aan te passen dat de grond voor de klacht verdwijnt of, ,indien Fish.Digital VOF het niet eens is met de klacht, tot een onafhankelijke expert bevestigt dat het eindproduct geen aanleiding kan ,geven tot klachten. In ieder geval kan Fish.Digital VOF niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die de klant heeft gemaakt om het eindproduct aan te passen voordat Fish.Digital VOF de klacht heeft ontvangen, noch voor eventuele kosten die de klant ,zonder voorafgaande goedkeuring van Fish.Digital VOF heeft gemaakt nadat de klacht werd ontvangen door Fish.Digital VOF

3. Betaling
De facturen van Fish.Digital ,VOF zijn betaalbaar door een bankoverschrijving of storting op het bankrekeningnummer dat vermeld staat ,op de factuur, en dit maximum 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn wordt vermeld op de factuur. Bij ,gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag wordt het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire ,schadevergoeding van 15% (met een minimum van &euro, 50) en wordt een verwijlinterest van 12% aangerekend.

4. Bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen tussen Fish.Digital VOF en haar opdrachtgever is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.
,